Od modelu k výrobku v systému SAP S/4HANA

Nové moduly v SAP S/4HANA

SAP S/4HANA je komplexní systém pokrývající všechny procesy, které probíhají ve výrobní firmě. V tomto článku vám představíme 3 nové moduly, které přináší rozšířené funkce do procesu vývoje a výroby produktu.

  • ECTR (Engineering Control Center) pro vývoj výrobku
  • PEO (Extended Production Engineering and Operations) pro technickou přípravu výroby (PEO Engineering) a řízení výroby (PEO Operations)
  • PP/DS (Production Planning and Detailed Scheduling) pro plánování výroby do omezených kapacit

Níže popisované propojení modulů ECTR, PEO a PP/DS je určené především pro výrobní strojírenské firmy se zakázkovou a malosériovou výrobou, které mají konstrukční oddělení vyvíjející své vlastní výrobky.

Popis procesu

Při vývoji nového výrobku konstruktér spustí SAP (modul ECTR). Ve stromové struktuře adresářů si založí nový nebo otevře již existující adresář a v něm vytvoří nový dokumentový informační záznam pro nový model. Přímo z ECTR kliknutím na volbu „Otevřít originál pro editaci“ se otevře konstrukční program, např. SOLIDWORKS, ve kterém konstruktér nový model vytvoří. Při jeho uložení se model ukládá do SAPu.

V ECTR konstruktér u nových výrobků pomocí volby „Vytvořit materiál“ vygeneruje nové karty materiálu a pomocí pracovního okna „Sestavy“ vygeneruje verzovaný konstrukční kusovník, který lze zobrazit v pracovním okně „Kusovník“. Materiály i konstrukční kusovníky se vytvářejí a ukládají přímo v SAPu.

Technolog v modulu PEO Engineering pomocí ikony „Kopírovat kusovník“ zkopíruje verzovaný konstrukční kusovník do verzovaného výrobního kusovníku. Pokud je to třeba, tak verzovaný výrobní kusovník před uvolněním do výroby upraví, např. doplní lepidla, svařovací dráty nebo obalové materiály.

Nyní technolog pro nový produkt vytvoří verzovaný pracovní postup. Pro urychlení práce může kopírovat celý pracovní postup nebo části pracovních postupů z podobných výrobků. Pokud pracovní postup vytváří postupně více specializovaných technologů, tak lze rozpracovaný postup předávat mezi technology pomocí workflow. Do verzovaného pracovního postupu může technolog vložit podrobné pracovní instrukce, schémata, zadávat atributy pro kontrolní měření, požadavky na kvalifikaci dělníka a připojovat pomocné výrobní prostředky a dokumenty. Technolog k postupu připojí konkrétní verzi výrobního kusovníku a jednotlivé komponenty kusovníku přiřadí konkrétním činnostem v postupu.

Po dokončení verzovaného pracovního postupu technolog tuto verzi uvolní pro výrobu. Automaticky se zobrazí okno s dotazem, zda se má vytvořit výrobní verze pro danou kombinaci verzovaného výrobního kusovníku a verzovaného pracovního postupu. Technolog doplní název výrobní verze a uloží ji. U výrobní verze může technolog nebo plánovač výroby upravovat časovou platnost.

MRP systém na základě potřeb (např. z prodejní zakázky) a po kontrole stavu skladu a existujících výrobních zakázek automaticky vygeneruje potřebnou plánovanou výrobní zakázku pro tento nový výrobek.

Standardní plánování v modulu PP plánuje do neomezených kapacit. Nový modul PP/DS plánuje již do omezených kapacit a vyhlazuje plán pomocí heuristik nastavených dle potřeb zákazníka. Celý proces probíhá přímo v jádru S/4HANA, kde jsou uloženy všechny údaje o materiálech, kusovnících, postupech, výrobních verzích, kapacitách pracovišť, stavu skladu, dodacích dobách… Díky tomuto konceptu přeplánování výroby trvá jen několik minut. Plánovací běh může být spouštěn automaticky v požadovaných intervalech. Plánovač může plánovací běh navíc spustit kdykoliv ručně.

Poté co výrobní plánovač konvertuje plánované zakázky na výrobní zakázky a uvolní je do výroby, vedoucí výroby může v modulu PEO Operations přiřadit rozplánované činnosti z výrobní zakázky konkrétním dělníkům pracujícím na pracovišti uvedeném v pracovním postupu.

Dělníci dostávají přidělenou práci elektronicky přes PC, notebook, tablet nebo mobil a tam také zaznamenávají svoji činnost.

Dělník si na začátku směny zobrazí svoji frontu práce, kde vidí termíny a priority přidělených činností z výrobních zakázek. Může si zobrazit vše, co je uvedené v pracovním postupu včetně otevření příloh. Dělník zaznamená vyrobené výrobky i zmetky přímo do SAPu a v případě problému pozastaví výrobní zakázku s uvedením důvodu.

Grafické zobrazení aktuálního stavu výrobních zakázek upozorňuje vedoucího směny na problémové stavy jako je pozastavení výrobní zakázky, zpoždění, problémy se vstupním materiálem, množstvím nebo jakostí, aby nastalou situaci mohl ihned řešit.

Verzování kusovníků a postupů zamezuje zpětným změnám v již uvolněných verzích. Pokud je třeba provést změnu (doplnění komponenty do kusovníku, změna pracoviště v postupu…), tak technolog pomocí ikony „Vytvořit novou verzi“ zkopíruje předchozí verzi, provede opravy a novou verzi uloží a uvolní do výroby. Opravený kusovník nebo postup lze připojit ke změnovému záznamu, což umožní v grafické stromové struktuře zobrazit, které následující objekty (pořadí: kusovníky-postupy-výrobní zakázky) jsou ovlivněné a je třeba je zkontrolovat a opravit.

Jednotlivé části blíže popíšeme v následujících příspěvcích.

 

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@ness.com, +420 702 268 092