Technická příprava výroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

V tomto příspěvku navazujeme na blog „Od modelu k výrobku“ a „Vývoj výrobku“ a budeme se blíže věnovat modulu PEO (Extended Production Engineering and Operations), část Engineering.

Modul PEO Engineering slouží k přípravě kusovníků, pracovních postupů a výrobních verzí a zajišťuje přesnou specifikaci výroby včetně sledování změn.

Snadné vytvoření verzovaného výrobního kusovníku

Proces začíná v okamžiku, kdy konstruktér uvolnil verzovaný konstrukční kusovník. Technolog v modulu PEO Engineering si tento kusovník může otevřít a prohlédnout. Pomocí ikony „Kopírovat kusovník“ zkopíruje verzovaný konstrukční kusovník do verzovaného výrobního kusovníku a provede potřebné změny.

Verzovaný výrobní kusovník se od konstrukčního kusovníku může lišit například přidáním pomocných materiálů (lepidla, maziva, svařovacích drátů, obalových materiálů…) nebo navýšením počtu drobných spojovacích materiálů z důvodu rezervy.

Technolog také může vytvořit více alternativ kusovníku. Příkladem může být situace, kdy v alternativě 1 je jedna ze vstupních komponent vyráběný díl (např. výpalek z plechu vypálený ve firmě) a v alternativě 2 se bude jednat o nakupovaný díl (např. objednání již hotového výpalku u externí firmy). (Následně vzniknou 2 výrobní verze, mezi kterými se bude plánovač rozhodovat s ohledem na aktuální priority výroby.)

Když je hotový verzovaný výrobní kusovník, technolog k němu vytvoří verzovaný pracovní postup.

Výhody verzovaného pracovního postupu v PEO

Verzovaný pracovní postup v modulu PEO, oproti neverzovanému pracovnímu postupu v modulu PP, obsahuje pod operacemi navíc podúroveň „činnosti“, které umožňují rozdělit práci na jednom pracovišti do více činností.

Rozdělení na více činností je výhodné především u operací montáže, kdy více pracovníků současně montuje rozsáhlejší sestavy a jednotlivé party mohou pracovat současně na různých částech výsledné sestavy. Činnosti lze sdružovat do skupin (např. podle part) a určovat, zda mohou probíhat současně nebo na sebe musí navazovat.

Verzovaný pracovní postup lze tvořit nově nebo zkopírovat podobný pracovní postup a provést jen změny.

PEO Engineering nabízí možnost zkopírovat často používané operace, skupiny činností a činnosti do „oblíbených“. Při tvorbě nového verzovaného pracovního postupu pak technolog kopíruje tyto operace, skupiny činností nebo činnosti z „oblíbených“ do nového postupu, což urychluje práci.

Tvorba verzovaného pracovního postupu

Technolog vytvoří hlavičku nového pracovního postupu. Do těla postupu vloží potřebné operace a činnosti u operací. U operací uvede pracoviště a normy času.

K činnostem doplní pracovní instrukce, které mohou obsahovat rozsáhlé texty a obrázky. Pro urychlení práce je možné opakovaně používané texty uložit jako tzv. standardní texty. Technolog je pak do pracovního postupu může zkopírovat nebo vložit jako referenční.

Zkopírovaný standardní text lze v pracovním postupu upravovat a pozdější změny standardního textu se do postupu nepromítnou.

Při připojení standardního textu do postupu jako referenci tento text nejde v postupu opravovat, ale text v postupu se automaticky aktualizuje při změně standardního textu podle parametrů standardního textu (aktualizace k poslední uvolněné verzi, uvolněné verzi platné při vzniku výrobní zakázky nebo verzi uvedené v postupu).

K činnostem je možné připojit dokumentový informační záznam obsahující soubor (např. výkres, model) a dále pomocné výrobní prostředky (např. držák, soustruh).

Technolog k verzovanému pracovnímu postupu připojí konkrétní verzi výrobního kusovníku a jednotlivé komponenty kusovníku přiřadí konkrétním činnostem.

Řízení jakosti přímo v pracovním postupu

Technolog u činností může nadefinovat atributy kontroly, které určují, co má dělník změřit či zkontrolovat a jaké naměřené hodnoty/zjištěné stavy má zaznamenat. Atributy mohou být kvalitativní nebo kvantitativní a obsahují další řídící parametry. Pro opakovaně používané atributy lze založit jejich „kartu“ a v postupu je pak vybírat ze seznamu.

Dále je možné uvést, jakou kvalifikaci (např. svářecí zkoušky) musí mít dělník, který má danou činnost provádět.

V postupu může technolog u činností nastavit povinnost odsouhlasit (akceptovat) kvalitu provedené práce jinou osobou před tím, než dělník činnost odhlásí jako dokončenou. Akceptace může být jednostupňová nebo vícestupňová (schvaluje postupně více osob).

Řízení týmové práce při tvorbě pracovního postupu

Pokud na technologickém postupu má postupně pracovat několik specializovaných technologů, tak lze využít workflow. První technolog po dokončení své části postupu vloží pomocí ikony „Správa workflow“ do workflow jednotlivé kroky a osoby, které mají tyto kroky provést. Může se jednat například o doplnění konkrétní operace nebo schválení celého postupu. Po kliknutí na ikonu „Zahájit workflow“ je odeslána zpráva osobě uvedené ve workflow v jeho prvním kroku. Zpráva se dané osobě zobrazí v části „Moje došlá pošta“. Osoba činnost provede a potvrdí provedení. Program pak přepošle zprávu další osobě. Pracovní postup je uvolněn poslední osobou ve workflow v okamžiku potvrzení provedení posledního kroku workflow.

Automatické vytvoření výrobní verze

Posledním krokem technické přípravy výroby v PEO Engineering je vytvoření výrobní verze.

Výrobní verze obsahuje kód verze, název, vyráběný materiál, velikost výrobní dávky (od–do), použitý výrobní kusovník (definovaný použitím a alternativou) a pracovní postup (definovaný typem postupu, skupinou postupů a čítačem).

Při uložení verzovaného pracovního postupu program sám vygeneruje návrh výrobní verze podle dat uvedených v postupu, a tak pro vytvoření nové výrobní verze stačí doplnit její kód a název a novou výrobní verzi uložit.

Platnost výrobní verze

Výrobní verze má svoji platnost od-do pro konkrétní verzi výrobního kusovníku a verzi pracovního postupu.

Při vytvoření nové verze pracovního postupu tak nevzniká nová výrobní verze, ale ukončí se platnost předchozí kombinace a začíná platit kombinace verzí nová. Např. od 20. 5. 2020 do 20. 8. 2020 platila kombinace verze č. 1 výrobního kusovníku a verze č. 1 pracovního postupu. 20. 8. 2020 byla vytvořena verze č. 2 pracovního postupu a od 21. 8. 2020 platí kombinace verze č. 1 výrobního kusovníku a verze č. 2 pracovního postupu.

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@ness.com, +420 702 268 092