Výroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

V tomto příspěvku navazujeme na blog „Od modelu k výrobku“, „Vývoj výrobku“ a „Technická příprava výroby“ a budeme se blíže věnovat modulu PEO (Extended Production Engineering and Operations), část Operations.

PEO Operations slouží především k:

  • předání výrobních informací dělníkovi (nahrazuje tištěnou výrobní dokumentaci),
  • ke sběru informací o stavu výroby (odhlašování vykonané práce, zápis naměřených hodnot, záznam o použitých sériových číslech…),
  • rychlému informování kontrolora nebo mistra, pokud dělník narazí na problém.

Díky PEO Operations mají vedoucí výroby a plánovač výroby k dispozici stále aktuální informace, které umožňují rychle reagovat na události ve výrobní hale.

 

Rychlé zadání práce dělníkům

Proces probíhající v PEO Operations začíná v okamžiku, kdy plánovač uvolní výrobní zakázku do výroby.

Vedoucí výroby může využít funkci přidělování činností (přiřazených pod výrobní operace výrobních zakázek) konkrétním osobám pracujícím na pracovišti uvedeném v operaci.

Dělníci dostávají přidělenou práci elektronicky přes PC, notebook, tablet nebo mobil a tam také zaznamenávají svoji činnost.

Odpadá nutnost tisknout výrobní dokumentaci, protože i výkres si mohou na elektronickém zařízení otevřít a přiblížit detaily.

Pokud by bylo z důvodu složitosti a velikosti výkresu nutné výkres vytisknout, tak se výkres připojí k pracovnímu postupu jako pomocný výrobní prostředek. Dělníkovi pak tento vytištěný výkres vydá osoba zajišťující pomocné výrobní prostředky. Opakovaně používané výkresy mohou být trvale uloženy ve výdejně nástrojů na dílně.

 

Přehledná fronta práce

Dělník si na začátku směny zobrazí svoji frontu práce, která je seřazena dle termínu, kdy má s prací začít. Ve frontě se zobrazuje také prioritizace výrobních zakázek.

Fronty práce mohou být společné pro všechny dělníky na pracovišti nebo individuální pro každou osobu. Vedoucí výroby využije variantu, kterou považuje v konkrétní výrobě za vhodnější.

Ve frontě práce dělník vidí základní údaje o činnosti (číslo a název činnosti, číslo a název operace, číslo výrobní zakázky, vyráběný materiál, plánovaný začátek práce, přiřazeného pracovníka, pokud se tato funkce využije, status a akci, která se má provést).

 

Snadné ovládání pro dělníka

Dělník kliknutím na ikonu „Provést“ u první činnosti ve frontě práce otevře okno pro odhlašování provedené práce.

Klikne na ikonu „Začátek“ a začne činnost provádět. U činnosti se změnil status na rozpracovaná a začal se počítat čas provádění práce.

Dělník si přečte pracovní instrukce a zobrazí si přiložené dokumenty (např. schéma). Pracovní instrukce mohou také obsahovat hypertextový odkaz na podrobnější specifikaci nebo video uložené na internetu nebo intranetu.

Dělník provede práci dle pokynů.

Pokud dělník práci přeruší (odchod na oběd, odchod na konci směny…), tak klikne na ikonu „Pozastavení“ a uvede kód pro důvod přerušení práce. Tímto se pozastaví počítání času do doby odpracované na dané činnosti. Po návratu dělník klikne na ikonu „Obnovit práci“.

Dělník zaznamená vyrobené výrobky i zmetky přímo do SAPu. Pokud je materiál nastavený jako sériově vedený, tak dělník uvádí, které konkrétní sériové číslo dokončil. Systém umožňuje připojit čtečky čárových kódů a QR kódů.

Vydávání vstupního materiálu do výrobní zakázky může být nastaveno jako automatické při odhlášení hotového kusu, nebo dělník zaznamenává v modulu PEO Operations kolik a kterého materiálu odebral. Tato funkce přináší největší benefit, pokud se vyrábí sériově vedený výrobek ze sériově vedených vstupních materiálů. V genealogii výrobku konkrétního sériového čísla lze poté zjistit, z kterých konkrétních sériových čísel byl vyroben.

Dělník dokončení práce na činnosti potvrdí kliknutím na ikonu „Dokončení“. Tímto se zastavuje počítání doby práce.

 

Okamžité upozornění na problém a kontrola kvality

V případě problému během výroby dělník klikne na ikonu „Pozastavit“. Vybere, zda chce pozastavit celou výrobní zakázku, operaci, činnost, materiál jako celek nebo jen jedno sériové číslo či pracoviště.

Grafické zobrazení výrobních zakázek upozorňuje vedoucího výroby na problémové stavy (pozastavení výrobní zakázky, zpoždění, problémy se vstupním materiálem, množstvím nebo jakostí), aby je mohl ihned vyřešit.

Pokud technolog do pracovního postupu uvede povinné atributy kontroly, tak dělník u těchto atributů uvede zjištěné hodnoty. U kvantitativního atributu dělník zadá naměřenou hodnotu, kterou může porovnat se zadanými mezními hodnotami. U kvalitativního atributu zapisuje, zda je například materiál bez povrchového poškození nebo ne. Tyto zaznamenané hodnoty se stávají součástí řízení kvality.

Součástí pracovního postupu mohou být kontrolní odběry. V tomto případě dělník po dokončení činnosti pomocí workflow (jednoho kliknutí) přivolá osobu, která je určená provádět kontrolu. Teprve když daná osoba kontrolu provede a výrobek odsouhlasí, může dělník činnost odhlásit jako dokončenou. Schvalování může být i víceúrovňové.

 

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@ness.com, +420 702 268 092