Whistleblowing – Oznamování protiprávního jednání

Společnost NESS Czech s.r.o., IČO: 45786259, se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113 (dále jen „NESS“) v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) tímto zveřejňuje informace o možnosti podat oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci NESS, nebo u třetí osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro NESS (dále jen „Oznámení“) a o způsobu, jakým mohou vybrané osoby (dále jen „Oznamovatel“) takové oznámení učinit, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému NESS nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti.

I) JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ JE MOŽNÉ OZNÁMIT

Dle Zákona je možné oznámit NESS nebo Ministerstvu Spravedlnosti protiprávní jednání, které:

a) má znaky trestného činu; 

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje Zákon;

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

II) KDO JE OPRÁVNĚN OZNÁMENÍ PODAT (OZNAMOVATEL)

Dle Zákona může Oznámení podat:

a) člen statutárního orgánu NESS,

b) zaměstnanec NESS vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,

c) jiný zástupce NESS (pokud je fyzickou osobou),

d) spolupracovník NESS vykonávající činnost pro NESS či s NESS jinak spolupracující,

e) třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost NESS (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost NESS, nebo třetí osoba či její pracovník, který pro NESS na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel).

f) osoba vykonávající u NESS dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,

g) uchazeč či zájemce o činnosti dle písm. a) až g) výše.

III) JAK LZE OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI PODAT 

Oznamovatel může Oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to následujícími způsoby:  

a) elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání Oznámení: cz-whistleblowing@ness.com (dále jen „e-mailová adresa“); do e-mailové adresy má přístup pouze osoba k tomu pověřená ze strany NESS (dále jen „Pověřená osoba“);

b) telefonicky na zveřejněné číslo Pověřené osoby;

c) ústně, a to po domluvě s Příslušnou osobou v předem sjednaném termínu. Oznamovatel za účelem sjednaní termínu předem kontaktuje Příslušnou osobou, a to buď na e-mailovou adresu s požadavkem na sjednání termínu za účelem podání Oznámení, nebo telefonicky na zveřejněné číslo Pověřené osoby, kdy se s Příslušnou osobou přímo domluví na termínu osobního setkání a

d) písemně na adresu: NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00, Praha 4. Oznámení musí být učiněno v českém jazyce ve strojově čitelné formě a podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT. Při nesplnění podmínky řádného zapečetění obálky či nadepsání uvedeným omezením nelze garantovat utajení totožnosti Oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací. Při nedodržení požadavku na jazykovou formu či na předepsanou strojově čitelnou formu, platí, že se nejedná o Oznámení učinění dle tohoto Dokumentu.

Kontaktní údaje Pověřené osoby: e-mailová adresa: cz-whistleblowing@ness.comtelefon: +420 606 694 579

IV) VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznámení ve smyslu Zákona je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

V) OSTATNÍ INFORMACE

O podrobnější informace o způsobech podání a vyřizování Oznámení ve smyslu Zákona prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému NESS, o ochraně, právech a povinnostech Oznamovatele a dalších osob je možné požádat písemně na uvedenou elektronickou adresu: cz-whistleblowing@ness.com; případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZOO: https://oznamovatel.justice.cz/.

Pro podání oznámení lze využít formulář, který je zveřejněný na internetových stránkách NESS.

V Praze, dne 1. 8. 2023